Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/142

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia IEsus otti taas ne caxitoistakymende tygens / rupesi heille sanoman / mitke henelle tapachtuman piti. Catzo / me ylesmenéme Ierusalimijn / ia Inhimisen Poica ylenannetaan Pappein Pämiehille ia Kirianoppenuille. Ia he domitzeuat henen colemahá / ia he ylenandauat henen pacanoille / ia he pilcauat hende / ia piexeuet henen ia sylkeuet henehen ia tappauat / Ia colmandena peiuen hen ylesnouse.

Nin edheskeuit henen tygens Iacobus ia Iohannes Zebedeusen poijat sanoden / Mestari / me tadhoma ettes teet meille mite me anoma. Hen sanoi heille / Mite te tahdotta ette minun pite tekemen teille? Nin sanoit he henelle / Anna meille että toinen sinun oikealla / ia toinen wasemella polelas istúm asinun cunniasas. Nin sanoi IESUS heille / Ei te tiedhe mite te anotta / Woitteco te ioodha sen calkin ionga mine ioon / ia sille castella castetta iolla mine castettan? Nin he sanoit / Me wooimma. Nin sanoi heille IESUS / sen calkin tosin te iootta ionga mine ioon / ia sille castella te castetat iolla mine castetan / Mutta istuman minun oikealla ia minú wasemalle poleleni / ei se ole minun andamallani / mutta nijlle se tapachtu / ioille walmistettu on.

Ia quin ne Kymenen sen cwlit / rupesit he närckestymen Iacobist ia Iohannesest. Mutta coska IESUS cutzui heite tygens / sanoi hen heille / Te tiedhettä ette mailmaliset Pämiehet waldauat / Ia ne iotca woimaliset ouat heiden seasans / Nijlle on walda / Mutta ei nin pidhe oleman teidhen keskenen / waan ioca teiden seasan tachtopi swrin olla / sen pite teiden paluelian oleman / Ia ioca teiste tachto olla ensimeinen / henen pite caikein oriana oleman. Sille että Inhimisen Poica ei ole tullut paluelta / mutta että hen paluele / ia annais henen Hengens lunastuxexi monen edheste.