Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/108

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Mutta sijttequin he olit henen ristinnaulineet / iaghoit he henen waattens / ia heitit arwan / senpäle että pideis teutettemen / quin sanottu oli Prophetan cautta / He ouat heillés minun waateeni iacaneet / ia minú waatetteni päle he ouat heittenet arpoi. Ia istudhen he wartioitzit hende sijne. Ia he panit henen Päens päle henen syyns kirioitetun / Teme on Iesus Iudasten Kuningas. Silloin he ristinnaulitzit caxi Röuerite henen cansans / yxi oikealle polelle / ia toinen wasemelle. Mutta ohitzekieuueiset pilcasit hende / wändelit pätens / ia sanoit / Sinekö se ioca särghet Iumalan Templin / ia colmena peiwen sen ylesrakennat / auta itzes / Ios sine olet Iumalan Poica alasastu Ristin pälte. Samallamodholla Pappein pämiehet Kirianoppenutten cansa / ia Wanhimat pilcasit hende / ia sanoit / Muita hen on autanut / ia ei hen itzens woi autta. Ios hen on Israelin Kuningas / sijtte alasastucan nyt Rististe / ia me wskom henen. Hen turuasi Iumalan päle / pästeken henen nyt / ios hen tachto. Sille hen sanoi / Iumalan Poica mine olen. Ia sitesama mös Röuerit henelle soimasit / iotca olit ristinnaulitudt henen cansans.

Mutta cudenest hetkeste haman ydhexenden asti / oli pimije ylitze caiken Maan. Ia liki yhdexette hetke hwti Iesus corckial änelle / sanoden / Eli Eli lamasabachtani / se on / minun Iumalan / minun Iumalan / mixis minut ylenannoit? Mutta monicahdat / iotca sijne seisoit / coska he sen cwlit / sanoit he / Heliasta hen hwta. Ia cochta iooxi yxi heiste / quin hen oli ottanut Sienen / ia teuttenyt Eticalla / pani sen Roghon pähen / ia annoi henen iodha. Mutta ne mwdh sanoit / Pidhexi / catzocam ios Helias tulepi hende pästemen. Nin Iesus taas hwti corckiall änelle / ia ylesannoi Hengens.

Ia catzos / templin Esirippu halkeisi cahdexi cappalexi / ylhelde haman alas / ia maa iärisi / ia Kiuet halkeisit. Ia haudhat