Kaljakelluntatuomio

1

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS
Osasto 2/SIH
Käräjätuomari Mikko Sihvola
TUOMIO
09/3836
Annettu kansliassa
Asiano:
18.11.2009
R 09/1686
Syyttäjä
kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto
Vastaaja(t)
A
B
Asia
KOKOONTUMISRIKKOMUS
Vireille
1.7.2009


SELOSTUS ASIASTA
Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KOKOONTUMISRIKKOMUS
(6840/R/0025830/08)
Kokoontumislaki 2 §,14 §,17 §, 26 § (530/99)
Rikoslaki 5 luku 3 §
28.7.2008 - 2.8.2008 VANTAA
1. A ja B ovat yhdessä yleisötilaisuuden järjestäjinä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyöneet tehdä silloiselle Vantaan poliisilaitokselle kirjallisen ilmoituksen yleisötilaisuudesta.
Kyse on ollut nk. Kaljakellunta-nimisestä yleisötilaisuudesta, jossa päätarkoituksena on ollut se, että 2.8.2008 Vantaalla Keravanjoella n. 4,5 km reitillä osallistujat kelluvat erilaisilla välineillä matkan ja nauttivat alkoholia. Tilaisuuteen osallistui yli tuhat henkilöä. Tilaisuus oli pidetty vuosittain jo useana vuonna aiemminkin.
Osallistujien lukumäärän, reitin vaarallisuuden ja osallistujien päihtymystilan vuoksi järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on edellyttänyt viranomaisten toimenpiteitä, jonka vuoksi ilmoitus olisi tullut tehdä. Ilmoitusta ei ole tehty.
Tilaisuuteen osallistujat myös aiheuttivat roskaantumista reitin varrelle.
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on aiheuttanut huomattavaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, koska viranomaisten kielteisestä etukäteisestä kannasta huolimatta tilaisuus järjestettiin.
Tilaisuuteen ei ole järjestetty henkilökuntaa, suunnitelmaa tai välineistöä järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi taikka roskien keräämistä reitin varrella tilaisuuden aikana taikka sen jälkeen.
Syyttäjän muut vaatimukset
A ja B on yhteisvastuullisesti velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 § 1.
Vastaajien vastaukset
A ja B ovat kiistäneet syytteen. A ja B eivät ole olleet tapahtuman järjestäjiä, eikä heillä siten ole ollut ilmoitusvelvollisuutta.
A ja B ovat vaatineet selvittely- ja oikeudenkäyntikulujensa 3080,50 euron korvaamista kokonaisuudessaan.


TODISTELU
Syyttäjän kirjallinen todistelu
1) A:n sähköposti C:lle, esitutkintapöytäkirja s. 19
2) Ilmoitus sivustoilla, esitutkintapöytäkirja s. 20
3) Turvasuunnitelma 9.7.2008, liite 1
4) www.kaljakellunta.com -sivustoilla ollut kirjoitus
5) Kartta tapahtumapaikasta
6) Helsingin Sanomien artikkeli 23.7.2008
Vastaajien kirjallinen todistelu
D:n valokuvat kaljakellunnasta
Syyttäjän ja vastaajien henkilötodistelu
Vastaaja A todistelutarkoituksessa
Vastaaja B todistelutarkoituksessa
Syyttäjän henkilötodistelu
Todistaja C
Vastaajien henkilötodistelu
Todistaja D
Todistaja E


TUOMION PERUSTELUT
Syytteen hylkääminen
Vastaaja A ei ole syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.
Vastaaja B ei ole syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.
Hylkäämisen perustelut
Vastaajat ovat kiistäneet syytteen. He eivät ole olleet tilaisuuden järjestäjiä, eivätkä siten ole olleet velvollisia tekemään viranomaiselle ilmoitusta yleisötapahtumasta.
Vastaaja A on kertonut ottaneensa osaa syytteessä mainittuun tapahtumaan ensimmäisen kerran vuonna 2003 tai 2004. Tuolloin kaljakellunta.com -niminen sivusto oli jo ollut olemassa. A:n mukaan, kun sivuston alkuperäinen ylläpitäjä oli päättänyt luopua sivustosta, olivat A ja B päättäneet ryhtyä ylläpitämään sivustoa.
Sivustolla on ollut keskustelupalsta, jossa on keskusteltu kaljakellunta-tilaisuuden järjestämisajankohdasta ja reitistä sekä muusta aiheeseen liittyvästä. A on kertomansa mukaan ottanut osaa keskusteluun. A:n osallistuminen keskusteluun on ollut satunnaista.
A:n mukaan jossain vaiheessa kesää tapahtumalle alkaa muodostua enemmistön kannattama ajankohta, jonka A on yhdessä B:n kanssa siirtänyt sivuston etusivulle. Poliisien kanssa käymänsä keskustelun jälkeen A ja B olivat sulkeneet sivuston. Sulkeminen oli tapahtunut ennen syytteessä mainittua päivämäärää.
Vastaaja B on kertonut, että hän oli ottanut ensimmäisen kerran osaa tapahtumaan vuonna 2003 ja ollut mukana joka kesä sen jälkeen. B oli ottanut vastuun kaljakellunta.com -sivuston ylläpidosta vuoden 2005 lopulla. Ylläpito on ollut lähinnä palvelintilan ja teknisen tuen tarjoamista. B on todennut, että hän ei ole juurikaan ottanut osaa sivustolla käytyyn keskusteluun. Vuonna 2008 B on kertomansa mukaan siirtänyt kaljakelluntatapahtuman päivämäärän sivuston etusivulle saatuaan päivämäärätiedon A:lta. Tapahtuman ajankohta on B:n näkemyksen mukaan ollut jo 13 vuotta heinä- elokuun vaihde, eikä hän ole ajankohtaa koskaan päättänyt. Poliisin kanssa käymänsä keskustelun jälkeen B oli päättänyt sulkea sivuston, koska oli pitänyt poliisin esittämiä tapahtumaan liittyviä ongelmia järkevinä. B:n mukaan kaljakelluntatapahtuma oli järjestetty myös vuonna 2009, vaikka kaljakellunta.com -sivusto on ollut suljettuna jo yli vuoden.
Todistaja C:n kertoman mukaan poliisilla on tiedossa, että kaljakellunta-niminen tapahtuma on järjestetty monta kertaa ja vuoden 2007 jälkeen viranomaiset olivat asiaa pohtineet ja tulleet siihen tulokseen, että järjestäjien on tehtävä tapahtumasta ilmoitus. C:n näkemyksen mukaan osanottajamäärä oli kasvanut hallitsemattomaksi ja viranomaisten oli tapahtuman luonne huomioon ottaen käytännössä mahdotonta huolehtia ihmisten turvallisuudesta. Lisäksi tapahtumaan liittyvä roskaaminen oli häiriöksi muille ihmisille. Poliisi oli selvittänyt kaljakellunta.com -sivuston ylläpitäjät eli B:n ja A:n ja kutsunut heidät keskusteluun kesällä 2008. C:n mukaan B ja A olivat ymmärtäneet viranomaisten ongelman ja tapaamisen jälkeen sulkeneet sivuston. Tapaamisen perusteella C:lle oli syntynyt kuva, että B ja A ovat tilaisuuden alullepanijoita. C:n mukaan kaljakelluntatapahtuma on toteutunut myös vuonna 2009 ja osanottajia on ollut kutakuinkin saman verran kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna ajankohdasta on keskusteltu facebookissa ja irc-gallerioissa.
Todistaja D on kertonut olleensa seuraamassa ja valokuvaamassa vuoden 2008 kaljakelluntatapahtumaa. D oli saapunut lähtöpaikalle noin kello 10.45. Hänen havaintojensa mukaan ihmisiä oli tullut eri suunnista eikä paikalla ollut ollut opasteita tai henkilöitä opastamassa paikalle tulijoita. D ei ollut nähnyt kumpaakaan vastaajista paikalla. D on kertonut saaneensa tietoja tapahtumasta lehdistön kautta sekä nettiyhteisöstä.
Todistaja E on kertonut kuuluvansa siihen kaveriporukkaan, joka oli keksinyt joessa kellumisen vuonna 1997. Tuona vuonna kellujia oli ollut seitsemän. Seuraavana vuonna kellujia oli ollut kaksinkertainen määrä ja taas seuraavaksi vuodeksi määrä oli kaksinkertaistunut. Kolmannen vuoden jälkeen E oli luonut kaljakellunta.com -sivuston internettiin. Aluksi sivustolla oli lähinnä postituslista, mutta sitten sivustolle tehtiin keskustelupalsta. Vuonna 2005 E ei enää ollut halunnut ylläpitää sivustoa ja ylläpito oli siirtynyt B:lle. En mukaan vuonna 2008 tapahtuman ajankohdasta ja reitistä oli puhuttu sivuston keskustelupalstalla ja eniten kannatusta saanut ajankohta oli voittanut. E:n näkemyksen mukaan kukaan ei nimenomaisesti määrää tapahtuman ajankohtaa.
Kirjalliset todisteet
Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan syyttäjän asiassa esittämä kirjallinen todistelu ei osoita sitä, että B tai A olisivat käsiteltävänä olevan yleisötilaisuuden järjestäjiä. Toisaalta vastaajien todisteena esittämät valokuvat eivät osoita, että tilaisuudella ei olisi järjestäjää.
Johtopäätös
Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan asiassa on selvitetty, että vuoden 2008 kaljakellunta-tapahtuman ajankohta on määräytynyt kaljakellunta.com -sivustolla käydyn keskustelun pohjalta. A ja B ovat myöntämällään tavalla siirtäneet keskustelussa enemmistön kantaa vastanneen ajankohdan sivuston etusivulle. Mitään muuta tapahtuman valmisteluun liittyvää ei ole B:n tai A:n osoitettu tehneen. Käräjäoikeus katsoo, että pelkästään edellä mainittu toimenpide ei tee B:stä tai A:sta kyseisen tilaisuuden järjestäjää. Tätä näkemystä tukee se, että vuonna 2009, kun kaljakellunta.com -sivusto on ollut jo yli vuoden suljettuna, on kaljakelluntatapahtumaan ottanut osaa suurin piitein yhtä paljon ihmisiä kuin vuonna 2008. Koska B ja A eivät ole olleet tilaisuuden järjestäjiä, ei heillä ole ollut velvollisuutta toimia siten kuin syytteen teonkuvauksessa on tapahtuman järjestäjältä edellytetty. B ja A eivät ole syyllistyneet kokoontumisrikkomukseen.
Todistelukustannukset
Vastaajat eivät ole syyllistyneet siihen rikokseen, josta heille on vaadittu rangaistusta, joten he eivät ole velvollisia korvaamaan valtiolle valtion varoista maksettuja todistelukustannuksia, vaan kustannukset jäävät valtion vahingoksi.
Oikeudenkäyntikulut
Vastaajat ovat vaatineet, että valtio velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa. B ja A ovat esittäneet yhteisen laskun.
Syyttäjä on paljoksunut laskun tuntivelotusmäärää sekä oudoksunut pääkäsittelytuntien korkeampaa hintaa.
Valtio on syytteen tultua hylätyksi velvollinen korvaamaan vastaajien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan, kun otetaan huomioon, että avustajalla on ollut kaksi avustettavaa, on asiaan valmistautumisesta veloitettua tuntihintaa, joka on 200 euroa, pidettävä kohtuullisena, kuten myös valmisteluun käytettyä aikaa. Käräjäoikeus ei näe perusteltuna sitä, että avustajan tuntihinta on korkeampi asian käsittelyssä tuomioistuimessa kuin muu asiaan liittyvän työn hinta, joten käräjäoikeus alentaa vaadittua palkkiota pääkäsittelyn osalta 125 eurolla.


Käräjätuomari
Mikko Sihvola