Janakkalan kunnanhallituksen perusteet

Janakkalan kunnanhallituksen perusteet.

Kirjoittanut Kustaa Paturi(Lähetetty.)
Janakkalan kunnanhallituksen perusteet.


Janakkalan Kunnallishallituksen perusteita owat jotkut ulkokuntalaiset kehoittanet tämän kirjoittajaa julkaisemaanSanomalehtikurjallisuuden kauta, jota koen tehdä seuraawalla tawalla:
1:ksi. Kunnallishallituksessa on Esimies ja Wara-esimies, jotka toimittawat warteen ja päättäwät joko Lautakunnan tai yksityisten esittämät asiat..
2:ksi. Lautakunnassa on Esimies ja Wara-esimies sekä 8 jäsentä ja 4 wara-jäsentä. Jäsenet on jaetut 4:jään osastoon: kaksi kuuluu waiwaishoitoon, kaksi kunnan kassain tarkastukseen, kaksi wörmynttäri-asioihin ja kaksi joutolaisten waarinpitoon, erittäisin henkikirjoituksessa saapuwilla olemassa. Esimies toimittaa kirjewaihdon ja kaikki ne asiat, joissa ei tule kysymykseen lautakunnan jäsenten saapuwilla oloa, ja eräitä päätettäwiä asioita kahden asian laatuun kuuluwan lautakunnan jäsenen kanssa. Lautakunnan jäsenet owat kukin osastossansa toimistomiehiä. Esimies, koko lautakunnan kanssa yhteisesti, wastaa kunnan kassain hoidon waarilla pidosta.
3:ksi. Kunta on jaettu piirikuntiin, joissa kussakin piirikunnassa on yksi piirikunnan jäsen eli kaitsijamies ja yksi wara-jäsen, jotka kuuluwat kaikkii lautakunnan kokouksissa esiintulewien asiain ilmi- ja selitys-antoihin ja käskyn-alaisiin toimiin piirikunnassa, yhteis-istunnoissa kaikki ja erikois-istunnoissa joku kutsuttu saapuwilla olemaan.
4:ksi. Ääntö-oikeus eli wero-äyrit perustuu kiinetisiin omaisuuksiin, olkoot mistä nimestä hywänsä [1], ja miehisiin henkikirjoissa olewiin henkiin. Kiinteät omaisuudet owat jaetut tulo- ja laweus arwoa [2]myöten 10:neen luokkaan, joista huonoin omaisuus kuuluu 1:seen luokkaan 10:llä äänellä eli wero-äyrillä ja paremmat 10:teen luokkaan 100:lla wero-äyrittä, keskiwäliset niin monella kymmenellä wero-äyrillä kuinka monenteen luokkaan kuuluwat. Kukin henkirahoilla olewa miespuoli tekee yhden wero-äyrin, jonka antaa kukin itsepäällensä henkikirjoissa olewan henki ja jokaisen edestä yhden äänen, jotka hänen päällänsä owat henkikirjossa. Näinmuodoin omaisuutten haltijat antawat koko kiinteän omaisuutensa sekä päällänsä henkikirjoissa olewan wäen puolesta, ja torpaprit ja muut keinoilijat yhden äänen omasta ja yhden jokaisen päällänsä henkikirjoissa olewan miehisen hengen edestä. Enemmistön ääni ratkaisee semmoiset asiat, jotka koskewat kaikkia äänen antawia ja tilalliset niissä asioissa manttaali-perustuksella, jotka manttaalin alaisuuteen kuuluwat.
Armollisen Kunnallis-Asetuksen 2 Luwussa 6 §:ssä 10:ssä kohdassa esitettyä sääntöä kunnan waltuusmiehistä, joiden toimi-alaan kuuluisi mainitusn Asetuksen 3 Luwun sisältäwiä asioita, ei otettu Kunnallissääntöömme sen wuoksi, että walttuusmiesten toimen ja huolen alaisina kunnan asiat ollen, kuoleentuisi itsehallinnon into kuntalaisista.
Kunnallishallitus toimitetaan paikatta, ainoastaan yksityisten asianomaisten, jotka, etenki tottelemattomuudellansa, saattawat erityistä waiwaa kunnallishallitukselle, joilla waraa on että ulossaadaan, owat welwolliset maksamaan päätösten otteista ja kaiken laatuisista todistuksista, joita annetaan kunnallishallitukselta ulos eli toimitusmiehiltä kunnallishallitukselle, 1 markka arkilta eli arkkiia wähemmältäkin, sekä erinäisistä toimista kunnallishallituksen eli piirikunnan jäsenille muonarahaa 2 markkaa päiwältä ja yhden hewosen kyydin edes ja takaisin.
Edellämainitun perustuksen jälkeen tekee Janakkalan kunnassa kiinteiltä omaisuuksilta noin kaksi kolmas-osaa ja henkilö-äänet eli weroäyrit yhden kolmannes-osan, jotta kiinteä puoli on woittawampi ja heiluwa wähemmistö. Kokemuksesta eräissä tapauksissa tultiin käsittämään että kiinteä osa kunnassa waatii olla woittawampi puoli, jos tarkoitetaan woittaa edistystä kunnan toimissa. Ennen Kunnallisasetuksen woimassa oloa, kahteen pitäjänkokoukseen kutsuttiin irtainta wäkeä, heitä koskewissa asioissa, lausuntoansa antamaan joiden lausunto yksimielisesti kuului seuraawilla sanoilla: "tänä wuonna ollaan Janakkalassa, tulewana wuonna jo jossain muualla; ei me suostuta mihinkään maksoon. Jos mainituissa kokouksissa irtaimistolla olisi ollut ääntö-oikeus ja niiden puolue enemmistö, niin olisi kysymyksessä olewat asiat menneet siksensä, ehkä oliwat tärkeät toimeen tulemaan.


Maamies
  1. Useamman laatuisia yhden hallussa on yhdistetty, niinkuin sahoja, myllyjä j. n. e. jos mahtuwat yhteen luokkaan.
  2. Manttaali näytti kowin epätasaiseksiwero-äyrien sowittamiselle, esim. Puolen manttaalin maatiloja tulo- ja laajuus-arwon suhtaisseen waati panna 1:seen luokkaan ja toisia yhtä suuria manttaaleista 7:een luokkaan.
Lähde: Suomalainen Wirallinen Lehti 23/4/1867