Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/93

Tätä sivua ei ole oikoluettu


me Euangelium waldakunnast sarnattaman caikesa mailmasa / tunnustoxexi caikille pacanoille / ia silloin se loppu tule.

Coska te sis nägette sen häwitoxen  a  iulmaudhen / iosta sanottu on Daniel Prophetan cautta / seisouan sijne pyhese sijas / ioca temen luke / se ymmerteken / Silloin ne quin Iudeas ouat / paetkat woortein päle. Ia iotca caton päle ouat elken alasastuco ottaman miteken honestans. Ia ioca Pellolla on / elken iellens palatko waattetans ottaman. Mutta we raskasten ia imetteweisten nijlle peiwille. Mutta rucolcat / ettei teiden paconna tapactuisi  b  Taluella / eike Sabbathin päle. Sille että silloin pite swren waiuan oleman / iongacaltainen ei ole ollut mailman alghusta / tehen aican asti / elken mös tulko. Ia ellei ne peiuet lyheteisi / nin ei yxiken  c  Liha tulisi wapadhexi / mutta wlgoswalittudhen tehden ne peiuet lyheten. Silloin ios iocu teille sanois. Catzo  d  Tesse on se Christus / taicka sielle / nin elket wskoo. Sille että falskit Christuset / ia falskit Prophetadh ylesnouseuat / ia tekeuet swret tunnostehdhet ia imehet / nin että mös / ios taidhais olla / nekin Wlgoswalitudh exymiseen wieteisijn.

Catzo / mine olen teille edhelle sanonudh. Ios he sijs teille sanouat. Catzo / hen on corwes / nin elket wlgosmengö Catzo / Hen on Camaris / elket wskoo. Sille ninquin pitkesen tuli leimachta / Idheste ia näkypi hamá Ländehen / Nin mös ombi Inhimisen Poigan Tulemus. Mutta cussa  c  Rato on sihen mös Cotkat cokounduuat.

Mutta coska ninnen peiwein waiwan ielken Auringoinen pimijepi / ia ei Cw walghista / ia Tächdhet langeuat Taiuahast / ia Taiwan auwudh wapitzewat. Ia silloin näkypi Inhimisen Poigá mercki Taiwasa. Ia silloin caiki Sucukunnat maasa parcuuat / Ia saauat nähdhä Inhimisen Poigan tuleuan Taiuan piluis / swrella auwulla ia cunnialla. Ia hen