Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/65

Tätä sivua ei ole oikoluettu


noit / Teme ombi ärima / ia öö tulepi / Laske Canssa tykyes kylijn menemen / ia heillense roca ostaman. Nin sanoi Iesus heille / Ei taruitze heiden poismenne / andacat te heiden södhe. He sanoit henelle / Ei ole meillä tesse enämbi quin wisi leipe / ia caxi cala. Sanoi hen / Tocatta minulle nee tenne. Ia keski Cásan istua roholle sömen. Ia otti nee wisi leipe / ia caxi cala / Ylescatzatti Taiuasen / kijtti Iumala / murssi ia annoi ne leuiet Opetuslapsillens / ia Opetuslapset annoit ne Canssalle / Ia he söijt caiki / ia rawittijn. Nin he cocoisit muruia caxitoistakymende corghia teunnä / quin ylitze ieit. Mutta ne iotca olit sönyet / oli lehes wisi tuhat miest ilman waimoita ia lapsita.

Ia coska wadi Iesus henen Opetuslapsens että heiden hachten astuman piti / ia menemen henen edhellens toiselle ránalle / nin cauuan että hen Canssan heneldens laski. Ia coska hen oli Canssat heneldens laskenut / astui hen yxinens woorellen rucoelman. Ia coska echto ioudui / oli hen sielle yxinens. Mutta haaxi oli io keskelle mertä / ia ahdistettin alloilta / Sille että wasta twli oli. Mutta öelle  b  nelienens wartios / tuli Iesus heiden tygens / kieudhé meré pälä. Ia coska Opetuslapset neijt henen meren päle kieuuen / peliestyit he / ia sanoit / Köpeli se on / ia pelgon tehden hwdhit. Nin Iesus puhui cocta heille / ia sanoi / Olcat hyues turuas / mine olen / elket peliestyckö.

Nin wastasi Petari hende / ia sanoi / Herra / ios sine olet / sitte käske minua tyges tulla wettein päle. Nin hen sanoi / Tule. Ia coska Petari hahdest wlgosastui / ia kieui wettein päle että hen menis Iesusen tyge. Mutta coska hen näki ialon ilman nin hen cauhistui / ia rupesi waioman / hwti hen sanoden / Herra / auta minua. Nin Iesus cocta oiensi kätens / ia tartui heneen kijnni / Ia sanoi henelle / O sine heicowskoinen / mixi sine epälit? Ia coska he astuita hadhen siselle / nin tyueni ilma. Mutta ne / iotca olit hahdesa / edheskeuit / ia ku-