Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/29

Tätä sivua ei ole oikoluettu


tuleuá hené Castens tyge / sanoi hen heille / Te  b  Kykärmé sikijet / cuca teille osotti / että teidhen pite pakeneman sijte tuleuaisesta wihasta? Techkette sijs Paranoxen toimeliset hedhelmet / Ia elkette nin aiatelko / että te itze teissen tahdotta sanoa / Meille on Abraham Isene. Sille mine sanon teille / Että Iumala woipi neiste kiweiste Abrahamile lapset ylesherätte. Nyt ombi mös kirues pandu puun iurele / Iocaijnen sis puu quin ei tege hywe hedhelme / se pois hakatan / ia tuleen heiteten.

Mine tosin castan teite wedhellä parannoxeen / Mutta se / ioca minú ielkin tuleua ombi / se wäkewembi minua on / ionga en ole mine keluoliné kengi candamá / Sen pite teite pyhel Hégel / ia tulella castamá. Ionga wiskin on henen kädhesens / ia hené pite lugás percamá / ia hené pite nisuns aittaans cocomá / Mutta rwmenet / pite henen ijancaikises tules poltaman.

Silloin tuli Iesus Galileast Iordanijn Iohannesen tyge / että hen castetaisijn henelde. Mutta Iohannes welti hende / sanodhen / Mine taruitzen sinulda Castetta / ia sine tulet minú tygeni? Nin wastasi Iesus ia sanoi henelle / Salli nyt / Sille nein sopi meidhen / caiki  c  wanhurscautta teutte. Nin hen salli henen.

Ia cosca Iesus castettu oli / ylesastui hen cochta wedhestä. Ia catzo / nin taiuat aukenit henel / ia hen näki Iumalan Hengen alasastuuan ninquin Mettisen / ia tuleuan henen pälens. Ia catzo / äni Taiuahast sonoi / Teme on minun racas Poican / iossa minul on hyue sosijo.

a  Hinauaisen) Teme piti oleman Iuttaille yxi vahua merki / Että Christus se Messias on tullut / cosca sencaltanen Sarna ei Téplis eike Synagogas / waan metzen corues iulkisesta sarnattin / Ionga Iohannes teki.

b  Kykärme) Näme kärmeet cutzutan Latinaxi Uipere / ia he tuskalla nimelte tietän Somexi / Quitengi että ne ouat nijn viha täyne / ia pahinda laija / Nimitetän he tessä Kykärmexi / eli Uaskikärmexi /