Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/131

Tätä sivua ei ole oikoluettu


ten / ia emberiten ia cupariastioiten / ia Peutedhen pesemiset.

Sijtte kysyit henelle Phariseuset ia Kirianoppenuet / Mixei sinun Opetuslapses waella wanhembadhen sädhyn ielkin / mutta pesemettemille käsille söuet Leiuen? Nin hen wastaten sanoi heille / Hyuesti ombi Esaias noitunut teiste vlcokullatuista / ninquin Kirioitettu on. Teme Canssa hwlilla minua cúnioitze / mutta heiden Sydhemés ombi taambana minusta. Mutta he turhaan minua palueleuat opettaden site oppi / quin on Inhimisten käsky / Te ylenannatta Iumalan käskyt / ia pidhette Inhimisten Sädhyt / emberiten ia iomaistiain pesemiseste / ia semmoitoista monda mwta te teette.

Ia hen sanoi heille / Ratki hyuesti te pois heitette IUMALAN käskyn / ia teiden Sädhyn te pidhette / Sille Moses sanoi / Sinun pite cunnioitzeman sinun Ises ia Eites / ia cuca kirole Isens eli eitens / colemalla henen pite coleman. Mutta te sanotta / Iocu Inhiminen machta sanoa Isellens taicka eitillens / * Corban / se on sanottu / IUMALALLE se on annettu / mitke sinun pideis minunlda tarpex saaman. Ia nin sijtte ette te salli henen miteken tekemeen Isens taicka eitens / ia nin te turmeletta IUMALAN Sanan teiden sädhynne cautta / ionga te sätenyt oletta. Ia semmotoista monda mwta te teette.

Ia hen cutzui tygens caiken Canssan / ia sanoi heille / Culcat minua caiki ia ymmerteket / Ei ole miten vlcona Inhimises / quin henen sisellensmene ioca taita henen sastutta / mutta ne iotca Inhimiseste vlosmeneuet / ne ouat quin sastuttauat Inhimisen. Ios iollaki coruat on cwlemaan se cwlcan.

Ia coska hen Canssalda welti meni hen Honesen. Nin kysyit henen Opetuslapsens henelde teste Werdauxesta. Ia sanoi hen heille / Ningö mös tökin ymmertemettömet oletta? Ettekö te wiele nyt ymmerdhä? Että caiki vlcoa Inhimisen siselle