Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/122

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Wertauxen cautta / caiki tapachtuuat / senpäle että heidhen pite näkeueisil silmille näkemen / ia ei sitteken tundeman / ia cwleuaisilla Coruilla cwleman / ia ei sitteken ymmertemen / ettei he ioskus palaiaisi / ia heiden synnit andexiannetaisi. Ia sanoi heille / Eikö te ymmerdä tetä Wertausta? Ia quinga sijs te tahdotta caiki wertauxet ymmerte?

Se Kylueije sanan kyluepi. Mutta nemet ouat ne quin Tien wieresse ouat / cussa sana kyluetten / ia quin he sen ouat cwlluet / cochta tulepi Sathanas / ia poisotta Sanan ioca kyluetty oli heidhen Sydhemihins. Ia mwtamad ouat sencaltaiset / iotca Kiuiraunion Kylwetydh owat / coska he sarnan cwlleet ouat / cochta he ilon cansa site wastan rupeuat / ia ei ole heisse iwrta mutta ouat aijaliset / Sitte coska mureh taicka waiua sattu sanan tedhen / nin he cochta pahaneuat. Ia mwtamadh ouat iotca Oriantappuroihin ouat kyluetyt / Ne ouat iotca sanan cwleuat / ia temen mailman surut / ia rickaudhen wiettelus / ia muidhen rijstain himodh siselmeneuet / ia läkäyttewet sanan ia se saatetan hedhelmettömexi. Ia mwtamadh ouat iotca hyueen Mahan ouat kyluetydh / Ne ouat iotca sarnan cwleuat / ia wastanrupeuat / ia hedhelmeitzeuet / Nin ette mwtamadh candauat colmenkymenin / ia mwtamat cusinkymenin / ia mwtamat Sadhoin kerdhoin.

Ia sanoi hen heille / Sytytetengö Kyntele sitewarten että se wacan ala pannan / eli woten ala? Eikö että se pannan kynttelijalgan päle? Sille ettei ole miten peitetty / quin ei ilmoiteta / ia ei ole Salaista / quin ei iulghisteta. Iolla coruat on cwlemant / hen cwlkan. Ia hen sanoi heille / Catzocat mite te cwletta. Iolla mitalla te mittatta / sille mwdh teille mittauat / ia wiele liseteen teille iotca temen cwletta / Sille iolla ombi / henelle annetan / Ia iolla ei ole / sekin mös quin henelle on / se henelde poisotetan.