Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/116

Tätä sivua ei ole oikoluettu


ne woit minun puhdista. Ia Iesus armachti henen pälens / ia wlgosoijensi kätens / rupesi heneen / ia sanoi henelle / Mine tahdon / ole puhdas. Ia quin hen oli sanonut / cochta spitali heneste poislexi / ia hen tuli puchtaxi. Ia Iesus hastoi hende / ia cochta tyköens poislehetti / ia sanoi henelle / Catzos ettes kellengen miten sanone / mutta mene osotta itzes papille / ia wffra sinun puhdistoxes edheste / mitke Moses on käskenyt / heille todhistuxexi. Mutta coska hen wlgoskeui / rupesi hen sarnamaá palio ia ilmoittaman site Töte / Nin ettei Iesus sijtte tainud iukisesta caupungijn siselletulla / mutta wlcona erineisis Sijoisa hen oli / ia caikilda polilda he tulit hené tygens.

a  Woimalisesta) Se on / caiki henen sarnans oli ninquin sen / ioca todhesta iotakin tekepi. Ia mite hen sanoi sille oli woima / ia oli eleue.

Toinen Lucu.

IA taas mwtamain peuiein ielkin / sisellemeni hen Capernaumin / Ia se tuli cwluxi / että hen hones oli. Ia cochta cokounsit monda / nin ettei io ne sijat / quin Ouen tykene olit / heite wetänyet / ia hen puhui heille sarnan. Ia tulit henen tygens wiedhen ychte Ramba / ioca nelielde cannettin. Ia quin eiuet he woinuet hende lehestyue canssan tehden / nin he kiskoit honeckten caton / ioissa hen oli / ia lepitzencaiwoit caton / ia kieusille alaslaskit wooten / iossa se Ramba macasi. Quin nyt Iesus neki heiden wskons / sanoi hen Rammalle / Poican / sinun synnis andexiannetan sinulle.

Nin olit sielle mwtamat Kirianoppenuist / istudhen / ia aijattelit heiden sydhemisens / Mite teme nein pilca puhu-