Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/109

Tätä sivua ei ole oikoluettu


aukenit / ia monda pyhein rumist / iotca manneet olit / ylesnousit / ia wlgoslexit heiden Haudhoistans / henen ylesnousemisens ielkin. Ia tulit sihen pyhen caupungin / Ia ilmestyit monelle.

Mutta pämies / ia ne iotca henen cansans olit / ia wartioitzit Iesusta / coska he neit maan iärinen / ia ne quin sielle tapachtui / peliestyit he sangen / ia sanoit / Wissist oli teme Iumalan Poica. Ia nin oli sielle palio waimoija taamba catzelit iotca Iesusta olit seuraneet Galileasta / paluellen hende / Ioinen seas oli Mraia Magdalene / ia Maria Iacobi / ia Iosen eiti / ia Zebedeusen poicain eiti.

Nin coska Echto tuli / tuli yxi ricas mies Arimateast / ionga nimi oli Ioseph / ioca mös oli Iesusen Opetuslapsi / teme edheskeui Pilatusen tyge / ia pyti Iesusen rumista. Silloin Pilatus käski anda henelle Iesusen rumin. Ia coska Ioseph oli rumin ottanut / käri hen sen puchtasen linaan / ia pani sen henen oman wten hautans / ionga hen oli wlgoshakanut calliohon / Ia wieritti swren kiuen Haudhan ouelle / ia poismeni. Silloin olit sielle Maria Magdalene / ia se toinen Maria / istuit haudhan cohdalla.

Mutta toisna päiuene / ielken Walmistuxen peiuen cokounsit Pappein pämiehet / ia Phariseuset Pilatuksen tyge / sanoden / Herra me muistimme että se wiettelia sanoi wiele henen eleisens / colmen päiuen perest mine ylesnousen. Käske sijs warielta Hauta colmanden päiuen asti / ettei henen Opetuslapsens tule / ia wargasta hende / ia sanouat Canssalle / hen ylesnousi colluista / Ia nin tule se ielkimeinen willitus pahemaxi quin se ensimeinen. Sanoi heille Pilatus / Sijne on wartija. Menget warielcat ninquin te taidhat. Mutta he poismenit / ia warielit Haudhan Wartiadhen cansa / ia Insiglasit kiuen.